دکتر محمدرضا سلامت

پوکی استخوان


آدرس و تلفن مرکز

پیام سلامتی

پیام سلامتی

تجارب حرفه ای

Professional Experiences

2020 - 2001

A Member of Iranian Medical Physics Association

(Department of Medical Imaging Systems)

Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

1995 - 2015

A Member of Internation Osteoporosis Foundation (IOF)

U.K

2011 - 2011

طرح ۵۰ سؤال تستی چهار جوابی بهمراه کلید درس فیزیک داروسازی امتحان جامع علوم پایه

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی

2011 - 2011

ارزیابی دوزیمتری چشمی مورد استفاده در درمان بد خیمی های چشم با پرتو الکترون به روش مونته کارلو

تالار هشت گوش

2011 - 2012

طرح 12 سؤال تستی چهار جوابی بهمراه کلید درس فیزیک داروسازی امتحان جامع علوم پایه

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2012- 2010

Assessment of absorbed dose in postmenopausal women, using DXA, and its relationship with height, weight and body mass index

Department of Medical Physics and Medical Engineering, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Islamic Republic of Iran

2010 - 2010

ارزیابی قابلیت ردیابی و تشخیص هدفمند سلول های سرطان تخمدان با استفاده از طراحی پروب های تصویر برداری حاوی نانو ذرات مغناطیسی

2010 - 2010

بررسی کاهش ریسک پرتو در بخش های رادیولوژی تشخیصی بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان

2010 - 2010

عضو کمیته علمی هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، داوری مقالات و مدیریت علمی کنفرانس

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مجموعه تالارهای گسترش

2010 - 2010

مسئول نشست علمی هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مجموعه تالارهای گسترش

2010 - 2010

بررسی دوزه منتقل شده به مثانه و راست روده در براکی تراپی داخل حفره ای برای بیماران تحت درمان سرطان دهانه رحم توسط سیستم طراحی درمان و مقایسه با محاسبات انجام شده توسط کد MCNP4C

تالار هشت گوش

2010 - 2010

تصمیم گیری نهایی نتایج داوری مقالات هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده پزشکی تالار هشت گوش

2010 - 2010

طرح ۱۲سؤال تستی چهار جوابی بهمراه کلید درس فیزیک داروسازی امتحان جامع علوم پایه

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی

2010 - 2010

ارزیابی عملکرد و کنترل کیفی دستگاه های رادیولوژی معمولی در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2010 - 2010

بررسی روش های کاهش ریسک پرتو در بخش های رادیولوژی تشخیصی بیمارستان های وابسته به دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2010 - 2009

Prevalence of the triad among employees in athlete and non athlete female: Disorder-eating, Amenorrhea, Osteoporosis Kargarfard M, Salamat M R, Mehdi Beigi Sarvestani R

Department of Physical Education, Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Isfahan

2010 - 2009

Comparison of bone mineral densities of vertebral bodies (L2 - L4) of plus 50 years postmenopausal women Tavakoli M B, Salamat M R, Tavakoli M

Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences

2010 - 2007

Osteopenia/osteoporosis follow-up and the efficacy of treatment in postmenopausal women Salamat M R, Siavash M, Shakeri Z

Medical Physics and Medical Engineering Dept. Isfahan University of Medical Sciences

2009 - 2009

ارزیابی دوز پوست، چشم و تیروئید در بیماران تحت معاینات انژیوگرافی کرونری، در دو بیمارستان شهید چمران و خورشید اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی، تالار هشت گوش

2009 - 2009

بررسی خصوصیات دو نوع سیستم دیود- دوزیمتری vivo - in برای استفاده کلینیکی در حین رادیوتراپی به دو روش تجربی و شبیه سازی منت کارلو

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی، تالار هشت گوش

2009 - 2009

صفورا نیکزاد نماینده تحصیلات تکمیلی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی، تالار هشت گوش

2009 - 2009

کارشناسی کتاب اصول فیزیکی دستگاههای آزمایشگاهی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی

2009 - 2009

تهیه و کنترل کیفی نشاندار (۲- هیدروکسی استوفنون) گلایسینات جهت تصویر برداری توموگرافی گسیل پوزیترون برای تشخیص بد خیمی و بررسی پراکنش زیستی آن در مدل موش صحرایی و توموری

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی، تالار هشت گوش

2009 - 2008

Comparison of bone mineral density of athletes and non-athletes in spinal cord injured patients and veterans Mojtahedi H, Salamat M R, Marandi S M, Kojouri A

Department of Physical Education, Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Isfahan

2008 - 2008

بررسی کارایی روش نوین گندزدایی پساب با استفاده از پرتو الکترونی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی

2008 - 2008

خدمات اجرایی در قالب ماده ۳ با دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی(EDO)

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی

2007 - 2007

سیده عفت فضل الهی ۹۱۴۲/۸/۱۲پ ۱۷/۴/۸۶

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2007 - 2007

Evaluation of Hydraulic Pressure on Metabolism of the Articular Chondrocytes Seeded on Biodegradable

Medical Physics and Medical Engineering Dept. Isfahan University of Medical Sciences

2007 - 2007

A Comparison Study of Hip and Spine Bone Status of Osteoporotic Postmenpoual Women Salamat M R, Tavakoli M B, Tabesh E

Medical Physics and Medical Engineering Dept. Isfahan University of Medical Sciences

2007 - 2007

Comparison of Bone Mineral Density in Upper and Lower Body Between Female Professional Futsal Players and Non-Athletes Khayambashi K, Salamat M R, Mosavi M

Medical Physics and Medical Engineering Dept. Isfahan University of Medical Sciences

2006 - 2007

استاد راهنمای ۲۰دانشجو در سال تحصیلی ۸۵-۸۶بمدت چهار نیمسال

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی

2007 - 2006

Effect of longitudinal endurance, sprint and strength activity on bone mineral density in elite, male athletes Khayambashi K, Salamat M R, Salehi Kia Abbas

Department of Physical Education, Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Isfahan

2007 - 2006

Comparison of bone mineral density between professional soccer players and non-athlete students Khayambashi K, Salamt M R, Nazarian A B

Department of Physical Education, Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Isfahan

2007 - 2006

Effect of longitudinal endurance, sprint and strength activity on bone mineral density in elite female athletes Marandi S M, Salamat M R, Banparvari M

Department of Physical Education, Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Isfahan

2005 - 2003

A Substitute Management Committee Member of Iranian Medical Physics Association

Tehran University of Medical Sciences, Tehran - Iran

2005 - 2003

A Member of Iranian Medical Physics Association

Tehran University of Medical Sciences, Tehran_Iran

2003 - 2003

اندازه گیری درصد دوز عمقی الکترون ۱۰و ۱۳مگا الکترون ولت در درمان قفسه سینه با استفاد از فانتوم قفسه صدری در بیماران ماستکتومی شده

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی

2003 - 2003

Comparison of the Precision of Singh Index and DXA Bone Densitometry for the Detection of Osteoporosis Hosseini Panah H, Javdan M, Salamat M R, Zofaghari S

Azad Islamic University of Najafabad, Najaf abad, Isfahan

2002 - 2002

دوزیمتری پرتو های فوتون و الکترون مگا ولتاژ با استفاده از پروتکل های

دوزیمتری 21 TG, 277 TRS, 381 TRS, 51-TG, 398 TRS

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده پزشکی تالار هشت گوش

2002 - 2001

The Seminar Secretary of Osteoporosis 'Diagnosis and Treatment'

Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan Iran

2001 - 2001

اندازه گیری شدت پرتوهای فرا بنفش در لامپهای فلورسنت تولید داخل کشور

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی، اتاق کنفرانس های فیزیک و مهندسی پزشکی

2001 - 2001

حسن اسدی ۱۶۲۱۷/ ۴/۱۲پ ۲۹/۱۰/۷۹

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی

2000 - 2000

The Scientific Committee Member of the 4ht. Iranian Medical Physics Congress

Tehran University of Medical Sciences, Tehran - Iran

1999 - 2000

بررسی صحت هندسی میدان های پرتو درمانی بوسیله پرتودرمانی بیمارستان سید الشهداء اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی، اتاق کنفرانس های فیزیک و مهندسی پزشکی

1999 - 2000

بررسی میزان دوز جذبی برخی اندامهای بحرانی در رادیوگرافی پانورامیک

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی اتاق سمینار

2000 - 1999

An Assessment of Absorbed Dose to Critical Organs in Panoramic Radiography Malayeri B, Salamat M R, Haji Hashemi F

1999 - 1999

Mesbahi

1999 - 1999

طراحی و فانتوم ساخت تنه جهت بررسی دقت میدانهای درمانی تنه در پرتو درمانی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی، کلاس ۱۲پزشکی

1991 - 1993

مسؤل گروه علوم پایه و دروس عمومی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


آدرس مطب : هار راه فلسطین، ابتدای فردوسی، ساختمان نیکان، طبقه همکف، واحد 7
تلفن : 32229524 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
صفحه اصلیمطالب و مقالاتمسئولین و همکارانتجربیات علمیتصویر دستگاه سنجش تراکمتشخیص ترکیبات بدنفیلم سنجش تراکم استخوانسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگربیمه های طرف قراردادنوبت دهی، آدرس و ساعات کا